Medjugorje, 2013. március 25.

Maria

"Drága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben arra hívlak benneteket, hogy vegyétek kezetekbe szeretett Fiam, Jézus keresztjét és elmélkedjetek az ő szenvedéséről és haláláról. Szenvedéseteket egyesítsétek az ő szenvedésével és győzni fog a szeretet, mert Ő, aki a szeretet, szeretetből önmagát adta, hogy megmentsen mindnyájatokat. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok mindaddig, míg szeretet és béke nem uralkodik szívetekben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

„A Mária Rádió az, amit hallgatni kell”

domokos1

Kányádi Sándor, a versről mondott gondolatába kapaszkodva, - mely szerint „a vers az, amit mondani kell” - fogalmazott így Tamás József püspök, a Mária Rádió hetedik születésnapja alkalmából bemutatott hálaadó szentmisén. Március 16-án, szombaton Csíkszentdomokoson találkozott az a több száz zarándok, akik kegyelmet kérve, ünnepelni indultak Márton Áron püspök szülőfalujába. A helybeliek szívélyes fogadtatása emlékezetes marad mindannyiunk számára: ahogyan a település útkereszteződéseiben állva célba érésünket segítették, majd a kisebb nagyobb járművekből kiszállókat fogadták és kísérték be a polgármesteri hivatal nagytermébe. Itt a közös déli imádságot követően Ferencz Alajos polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, majd kezdetét vette Lázár Csilla a boldogemlékű püspökről tartott előadása. A vetítéssel összekapcsolt beszéd közben, mindannyiunk örömére felcsendült a szeretett püspök hangja, archív felvételről. A zarándokok számára lehetőség nyílt az emlékmúzeum megtekintésére is.
14 órakor kezdődött az ünnepi szentmise, amelyet Ft. És Nm. Tamás József püspök atya celebrált, a szentbeszédben pedig Ft. Csató Béla csíkszentkirályi plébános szólt a jelenlevőkhöz, valamint az éter hullámain keresztül bekapcsolódó rádióhallgatókhoz, megköszönve azt, hogy „kiimádkozták őt a kórházból”. Emlékezetes látvány volt a szentély egyszerű, beszédes díszítése: az oltár előtt elhelyezett régi lámpás rádió, rajta hét, égő gyertyával, mellette pedig az ablakon bekukucskáló nap fényétől megvilágított Márton Áron festménnyel. Felemelő volt az ének, Fórika Attila kántor és a kórus szolgálata. Mindez ahhoz segített hozzá, hogy a zsúfolásig megtelt templomban figyelmünk ne a kényelmetlenségekre irányuljon, hanem egyedül a Jóistenre. Őrá, Akinek hálánkat vittünk... Őrá, Akinek segítségét kértük életünk nehézségeinek megoldásában... Lábaihoz tehettük szándékainkat jelképesen is, a Jézus Szíve oltár elé elhelyezett lezárt dobozba, amelyet a szentmise keretén belül, a felajánlás szertartásához kapcsolva Tamás József püspök atya vett át, és őrzi bizonyítékként mindaddig, amíg újabb imameghallgatás nem történik, Márton Áron püspök boldoggá avatását segítendő. A szentmise végén Szatmári Ferenc elnök mondott köszönetet, és bíztatott a helytállásra az egyház tanításához hűséges szolgálatban.
A Mária Rádió valamennyi munkatársa és hallgatója nevében megköszönjük a csíkszentdomokosi közösségnek, hogy ilyen széppé tették közös, családi ünnepünket. Égi Édesanyánk áldása kísérje tovább mindannyiunk életét és szolgálatát, a Mária Rádió nagycsaládjának minden egyes, értékes tagját!

Serbán Mária

„Legyetek Isten ajéndékainak őrzői!”

Papa beiktatasa

A Szent Péter téren tartott ünnepélyes szentmise keretében, Ferenc pápa megkezdte péteri szolgálatát. Szentbeszédében többször is hangsúlyozta, hogy válljunk egymás és az egész teremtett világ örzőivé.


Hatalmas tömeg gyűlt össze, a világ minden tájáról azért, hogy Ferenc pápával együtt ünnepeljenek, amikor megkezdi péteri szolgálatát. A szertartás előtt a szentatya a pápamobilon körbejárta a teret és üdvözölte a jelenlevőket. A kicsinyek és az elesettek iránti mélységes szeretetét bizonyítja, hogy többször megállt, és gyerekeket vagy fogyatékkal élő személyt ölelt magához, csókolt meg.

Miután köszöntötte a tömeget, a pápa visszavonult a Szent Péter bazilika sekrestyéjébe, ahol magára öltötte a liturgikus öltözetet. A szertartás Szent Péter sírjánál kezdődött, ahol a szentatya a kiséretében levő bíborosokkal és a keleti katólikus egyházak képviselőivel együtt imádkozott. Szent Péter sírjánál őrzik a pápai szolgálat két jelképét, a gyűrűt és a palliumot, amelyet a szertartás során átnyújtanak az egyházfőnek. Ezt követően körmenetben vonult a szentatya a bíborosokkal és a koncelebráló papsággal a Szent Péter térre, ahol az ünnepi szentmisét mutatták be.

Ferenc pápa homiliájában példaképként állította Szent Józsefet mindannyiunk elé, aki úgy őrzi a rábízottakat, hogy közben figyel az Isten szavára, engedi, hogy az ő akarata teljesedjék. Majd felhívta minden jóakaratú ember figyelmét arra, hogy ezt a magatartást nekünk is gyakorolnunk kell, őrizzük nemcsak egymást, hanem az egész teremtett világot, ahogyan Assisi Szent Ferenc is tette. „Őrizni az embereket, gondoskodni mindenkiről, minden emberről, szeretettel, különösen a gyermekekről, az öregekről, azokról, akiknek élete a leginkább törékeny, és akik gyakran szívünk peremére szorulnak. Gondoskodni egymásról a családban: a házastársak kölcsönösen őrzizzék egymást, a szülők pedig gondoskodjanak gyermekeikről, majd idővel a gyermekek váljanak szüleik őrzőivé. Őszintén megélni a barátságokat, ami azt jelenti, kölcsönösen megőrizzük egymást a bizalomteli közelségben, a tiszteletben, a jóban. Lényegében minden az ember őrzésére lett bízva, ez a felelősség mindenkit érint. Legyetek Isten ajándékainak őrzői!”- mondta Ferenc pápa. Beszédében azt is elmondta, hogy Péter utódjának is a Szent József-i magatartást kell gyakorolnia, ki kell tárnia karját, hogy megőrizze Isten egész népét, különösen figyelve a legkisebbekre, a leggyengébbekre.

Végül Ferenc pápa ezekkel a szavakkal fejezte be homíliáját: „Kérem Szűz Mária, Szent József, Szent Péter és Pál apostolok, Szent Ferenc közbenjárását, hogy a Szentlélek kísérjen el szolgálatom során, nektek pedig azt mondom: imádkozzatok értem! Ámen.”

Mindenható Istenünk, aki folytonos gondviseléseddel kormányozod nyájadat, végtelen irgalmadban
Ferencet adtad Egyházad élére.
Add, hogy Ferenc pápa legyen a hit és a kegyelmi közösség egységének látható alapja és biztosítéka. Kérünk, hogy az új pápa minket – Isten népét – szeretettel és Krisztus nevében vezessen, legyen a szent tanítás hűséges oktatója számunkra, és a szolgálat szellemében kormányozzon bennünket.
Ajándékozd meg őt bölcsességgel, jósággal és hűséggel, hogy az örök élet felé vezessen minket szavával és példájával!

Habemus papam!

ferenc-papa

Van pápa! Fehér füst szállt fel 2013 március 13-án este hét óra után pár perccel a Sixtus-kápolna kéményéből, és megszólaltak a Szent Péter-bazilika harangjai.
Krisztus 266. helytartója, az eddigi Buenos Aires-i érsek, 76 éves. Az új szentatya a Ferenc nevet választotta, első alkalommal az egyház kétezer éves történetében, mint ahogy az is egyedi, hogy az új pápa latin-amerikai és jezsuita.

A névválasztással Bergoglio nemcsak a szegények támogatására utalhat, hanem Assisi Szent Ferencnek az egyház újjáépítését célzó törekvéseire is. A jeszuita rend egyik alapítója is a Ferenc nevet viselte, aki a távoli területeken élők megszólítását tartotta fő feladatának.

Jorge Mario Bergoglio, I. Ferenc pápa 1936 december 17-én született Buenos Airesben. Vegyészipari középiskolát végzett, majd a papi hívatást választotta. 1969 december 13-án szentelték pappá. 1973-ban tette le örök fogadalmát a jezsuita rendben. .
Boldog II. János Pál pápa 1992 május 20-án nevezte ki Buenos Aires segédpüspökévé, 1997-ben a főváros koadjutor érsekévé választották, majd 1998-ban elődje halála után megkapta az érseki tisztséget.
2001 február 21-én kreálta bíborossá Boldog II. János Pál pápa.

„Kedves testvérek! Jó estét!” ezekkel a szavakkal kezdte I. Ferenc pápa első nyilvános beszédét , a Szent Péter téren összegyűlt hívek előtt. Ezt követően megköszönte a fogadtatást, és kérte a jelenlevőket, hogy közösen imádkozzanak XVI. Benedek emeritus pápáért, kérve rá az Úr áldását.

Beszédében hangsúlyozta a szeretet és a testvégiség fontosságát: „Most kezdjük ezt az utat, a püspök és a nép útját, a római egyház útját, amely elől jár a szeretetben. Ez a testvériség, a szeretet, az egymás közötti bizalom útja. Mindig imádkozzunk egymásért, az egész világért, hogy megvalósuljon a testvériség.”

Ezután a protodiakónus bíboros bejelentette, hogy mindazok, akik az új kommunikációs eszközök segítségével a szentatya áldását fogadják, az egyház által megfogalmazott feltételek mellett teljes búcsút nyerhetnek. Ferenc pápa kérte a jelenlevőket, hogy mielőtt áldásban részesülnek, imádkozzanak őérte, hogy áldja meg őt a Mindenható Isten.

A szentatya az áldás után ismét kifejezte háláját a fogadtatásért és ezekkel a szavakkal búcsúzott: „Hamarosan találkozunk. Holnap a Szűzanyához fohászkodom, hogy őrizze meg egész Rómát. Jó éjszakát és jó pihenést kívánok.”

Az új pápa a megválasztás utáni napon du. 5 órától szentmisét mutat be a Sixtus-kápolnában a bíborosokkal együtt.
Pénteken de. 11 órától audiencián fogadja a konklávé tagjait és a nem pápaválasztó bíborosokat is.
Szombaton szintén de. 11 órától a sajtó képviselőit fogadja audienciára.
Ferenc pápa vasárnap délben Úrangyala-imádságot mond a Szent Péter téren.
A szentatya március 19-én foglalja el Szent Péter székét a Vatikánban.

7 éves a Mária Rádió

mar

A hit évében zarándokoljunk együtt Csíkszendomoksra, imádkozzunk együtt Márton Áron boldoggáavatásáért, kérjük bizalommal a hit emberét, járjon közbe népéért!

Adjunk hálát közösen a Mária Rádióért, közös múltunkért, köszönjük meg a hét évet!

Program: Március 16, Csíkszentdomokos

10.00 Látogatható a Márton Áron Múzeum, Csikszentdomokos, Alszeg u. 1762 sz
12.00 Hallgatói találkozó a csíkszentdomokosi a polgármesteri hivatal nagytermében
Közösen végzett Úr Angyala
Lázár Csilla előadása Márton Áron püspökről
14.00 Ünnepi hálaadó Szentmise a csíkszentdomokosi plébániatemplomban
A Szentmisét pontifikálja Nm és Ft.Tamás József püspök úr
Homiliát mond Ft., Msgr Csató Béla, csíszentkirályi plébános

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

„Szeretett Híveim, mint főpásztorotok elsősorban a hitet akartam megerősíteni lelketekben, és a hithez való ragaszkodást hagyom rátok örökségül”
Márton Áron